مهدی اکبرنژاد

  • نام و نام خانوادگی مهدی اکبرنژاد
  • مدرک مربی گری دارد
  • محدوده فعالیت تهران , پاسداران , ازگل
  • شاخه تخصصی
بالا