داریوش اکبری

  • نام و نام خانوادگی داریوش اکبری
  • مدرک مربی گری دارد
  • محدوده فعالیت تهران , میدان محسنی
  • شاخه تخصصی ,
بالا